Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Podmínky Profi fotogalerie

stanovené v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

  • fotografie poskytuje Česká inspirace bezplatně k propagačním účelům v tuzemsku a v zahraničí
  • fotografie z fotobanky České inspirace lze stáhnout bezplatně, a to pouze k nekomerčním a propagačním účelům
  • nekomerčním užitím se rozumí zveřejnění v periodikách a v neprodejných propagačních materiálech (např. v katalozích cestovních kanceláří a v neprodejných propagačních letácích či v neprodejných publikacích nebo uveřejnění v elektronickém katalogu cestovní agentury na webu)
  • v periodickém tisku (noviny, časopisy) lze užít jednotlivé fotografie pouze za účelem zpravodajským, a to v odůvodněné míře. Užití v periodickém tisku v souvislosti s aktuálním zpravodajským sdělením se řídí §34 odst. 2 zákona
  • při užití fotografie je nutné uvádět „Zdroj: Česká inspirace (případně www.ceskainspirace.cz) a Autor: Jméno Příjmení“ (jméno a příjmení – pokud je u fotografie uvedeno)
  • fotografie nebo jejich celky nelze užívat systematicky a opakovaně
  • uživatelé fotobanky nejsou oprávněni užívat ani menší množství stažených fotografií v rozporu s oprávněnými zájmy pořizovatele databáze (Česká inspirace)
  • užíváním fotobanky nesmí být dotčeno výlučné právo autora na poskytnutí svolení k užívání v jakýchkoliv prodejných propagačních materiálech, publikacích či kalendářích, které slouží ke komerčním účelům
  • stažením fotografie uživatel souhlasí s těmito podmínkami a zavazuje se je používat

Upozornění

Užití fotografií bez souhlasu autora v případech výše nespecifikovaných se považuje za neoprávněný zásah do autorských práv dle ust. § 40 zákona. V souladu s ust. § 105a zákona, kdo neoprávněně užije autorské dílo, dopustí se přestupku a ve správním řízení mu může být uložena pokuta ve výši do 150.000 Kč. Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, se dále může domáhat ochrany svého práva u obecných soudů a požadovat zejména odstranění následků zásahu do práva a poskytnutí zadostiučinění v penězích, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo postačujícím. V případě neoprávněného zásahu do autorských práv je rovněž Pořizovatel fotobanky, tj. Česká inspirace, z titulu uzavřené licenční smlouvy s autorem takového díla, oprávněn řešit nežádoucí stav prostřednictvím obecných soudů s tím, že v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bude požadovat v prvé řadě náhradu vzniklé újmy.

Použití fotografií ke komerčním účelům

V případě zájmu o užití fotografií ke komerčním účelům (např. do prodejných publikací) je nezbytně nutné obrátit se na autora. Souhlas s užitím díla musí dát autor díla.