Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Česká inspirace opět partnerem Národního zahájení Dnů evropského dědictví

28.7.2017


Česká inspirace se opět po roce stala partnerem Národního zahájení Dnů evropského dědictví. Jde o tradiční a oblíbenou akci, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pro širokou veřejnost. Těší se zájmu milovníků historie a památek, turistů i občanů a mají svůj nepopiratelně výchovně vzdělávací význam. V celoevropském rozměru jsou významnou kulturní událostí, která probíhá pod záštitou Rady Evropy.
Výběrové řízení na hostitelské město Národního zahájení EHD pro rok 2017 vyhrálo město Chrudim.

Národní zahájení EHD se uskuteční v sobotu 9. září 2017.
Termín  EHD 2017 v ČR: 9. – 17. září 2017
téma: „Památky a příroda
Podrobný program najdete zde: http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/narodni-zahajeni-ehd-2017-chrudim.html

Česká inspirace – sdružení osmi historických měst, která lákají především na živou kulturu - bude mít na náměstí v Chrudimi prezentační stánek s mnoha překrásnými materiály.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.
Sdružení historických sídel má k 1. lednu 2017 celkem 213 členů a z toho 11 přidružených.  
Činnost Sdružení se soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví. K dosažení tohoto cíle, a tím i naplnění účelu existence, Sdružení zejména:
- popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví,
- pořádá veřejnosti přístupné semináře, odborné konference, výstavy apod.,
- uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem,
- spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli SHS ČMS, které působí v České republice i v zahraničí.
Všechny informace naleznete na www.historickasidla.cz

Definice EHD
Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví.
EHD rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Pro širokou veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci EHD je obdobným způsobem kladen důraz také na zpřístupnění movitého kulturního dědictví.

Cíle akce
Cíle EHD deklarované v základních dokumentech Rady Evropy
-
zlepšit informovanost o jiných kulturách, 
- chránit kulturní dědictví v nejširším slova smyslu, 
- uznávat všechny kultury, bez ohledu na jejich rozšíření a prosazovat multikulturní přístup, 
- nahlížet na kulturní dědictví jako na devizu, kterou lze využít v boji proti netoleranci a             nesnášenlivosti, 
- podporovat otevřený a svobodný pohled na kulturu, což má vliv nejen na rozvoj ekonomický, ale též na udržitelný rozvoj lidské společnosti,  
- přivést Evropany blíže k jejich kulturnímu dědictví, 
- chránit kulturní památky, které jsou neustále ohroženy (zvýšení prestiže soukromých a    veřejných institucí zajišťujících ochranu památek vede k většímu uznání jejich práce),  
- podporovat otevřenější postoj vůči ostatním (potírání xenofobie a rasismu, hledání           vlastní identity, upevňování kolektivní paměti),  
- v zájmu budoucnosti znovu posoudit a objasnit politické, sociální a ekonomické     souvislosti kulturních hodnot minulosti.

Mezinárodní rozměr EHD
EHD se konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy. K jejich myšlenkám se dnes hlásí 48 zemí Evropské kulturní konvence.
Evropská kulturní úmluva (The European Cultural Convention) vytváří základy pro mezivládní spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, památek a kulturního dědictví, sportu a mládeže.
„Každá smluvní strana bude považovat předměty evropské kulturní hodnoty nacházející se pod její kontrolou za součást společného evropského kulturního dědictví, podnikne odpovídající opatření k jejich ochraně a zajistí k nim přiměřený přístup.“ (Článek 5)
Jednou z velmi výrazných charakteristik EHD je jejich mezinárodní rozměr. Je dán nejen tím, že každý rok probíhá oficiální celoevropské zahájení EHD v jiné zemi. Jeho těžiště spočívá především v partnerských kontaktech evropských měst. EHD jsou ideální příležitostí pro prohloubení vzájemného poznání, pro posílení kulturní výměny i pro oficiální setkání reprezentací partnerských měst i sídel. Možností, jak dát tomuto parametru EHD konkrétní obsah, je celá řada. Evropská unie naprosto jednoznačně tyto aktivity podporuje, což se projevuje mj. i nedávno vyhlášenou výzvou Evropské komise a Generálního ředitelství pro vzdělání a kulturu k předkládání projektů Podpora partnerství měst a obcí (twinning) s cílem stimulovat aktivní evropské občanství.
EHD mají od roku 1999 celoevropské téma «Evropa – společné dědictví». Účastnické země si volí své národní téma.
Celoevropská akce EHD je přímo řízena Radou Evropy, při němž funguje celoevropský sekretariát EHD, který od roku 2007 sídlí v Bruselu.

Informace o významu, historii EHD i o tom, kde a jak budou EHD probíhat, jsou zveřejňovány na Internetových stránkách Rady Evropy: 

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Heritage/Ehd/  http://www.cnc.pt/jep/default1.htm.

 

EHD v ČR
Od roku 1991 se EHD pravidelně konají i v České republice, vždy okolo poloviny měsíce září. Od roku 1998 je jejich národním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá jejich národní zahájení. Partnery národního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Místem, které naplňuje v ČR roli Národního koordinačního sekretariátu Národního garanta EHD je sekretariát Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (Opletalova 29, 110 00 Praha 1, telefon 224 213 166, E-mail: info@shscms.cz ).

Od roku 2001 se součástí Národního zahájení EHD stalo udílení titulu Nositel tradice lidových řemesel ministrem kultury ČR – více informací: http://www.mkcr.cz.

Souborné informace: http://www.ehd.cz.

 

Dokumenty